Vlastní provozní činnost

 

  • zajištění plynulého a bezpečného provozování kanalizační sítě a ČOV ve spolupráci s obcí a v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů (kolaudační rozhodnutí, vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových apod.)
  • fakturační výběr stočného od jednotlivých připojených subjektů na základě uzavřené smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod. Cena za stočné je stanovena vlastníkem (obcí) na základě usnesení obecního zastupitelstva. Podkladem pro stanovení ceny jsou zpracované kalkulace provozních nákladů a ceny služby za uplynulé období v souladu s pravidly Mze ČR pro členění položek při výpočtu ceny stočného, které je předkládáno naší společností
  • uzavírání písemných smluv o odvádění odpadních vod s jednotlivými odběrateli
  • zajištění havarijních oprav provozovaného majetku
  • Správa pasportu provozovaného vodohospodářského majetku a zajištění jeho aktuálního stavu
  • Účast na kontrolních dnech související stavební činnosti v dotyku s provozovanou vodohospodářskou infrastrukturou